Etusivu Koulutuspalvelut yrityksille Kurssit Hoidot Esittelyt Yhteystiedot
Aivoprofiili Ristikkäisliikkeet Kinesiologia Tai-Chi Holistisen kinesiologian
peruskurssi

< Esittelyt

Aivoprofiili - hyödyllinen työkalu stressin hallintaan ja oppimiseen

Mikä on aivoprofiili?

Aivoprofiilitestaus on tekniikka, jonka avulla voidaan määritellä yksilöllinen oppimistyyli ja toimintojen suuntautuminen stressitilanteissa. Profiili määritellään testaamalla kumpi aivopuoliskomme, korvamme, kätemme ja jalkamme ovat hallitsevia, eli se jonka käyttöä suosimme jokapäiväisissä toiminnoissa ja etenkin stressitilanteissa. Voimme olla oikeakätisiä mutta vasenjalkaisia ja -silmäisiä, ja hallitseva aivopuoliskomme voi olla oikealla tai vasemmalla. Tämä yksilöllinen järjestys määräytyy jo hyvin varhaisessa vaiheessa sikiön kehityksen aikana. Mahdollisia yhdistelmiä on olemassa 32 erilaista, ja niitä kutsutaan yksilöllisiksi aivoprofiileiksi.

Hallitsevien kehonosien suhteesta toisiinsa muodostuu yksilöllinen profiili, joka vaikuttaa siihen, miten ajattelemme, näemme, kuulemme, opimme, liikumme ja kommunikoimme. Sen avulla voidaan selvittää, kuinka stressi- ja oppimistilanteet vaikuttavat siihen, mitä ja miten itse asiassa näemme, kuulemme, liikumme ja kommunikoimme. Eri profiilit hahmottavat maailmaa eri tavoin, ja tämän ymmärtäminen antaa uusia välineitä kehittää mm. opetusta, työtehtäviä ja vuorovaikutusta toimivammiksi.

Kuinka stressi vaikuttaa aivoihin?

Isot aivomme ovat jakautuneet kahteen aivopuoliskoon, joilla on toisistaan eriytyneet tehtävät: vasenta aivopuoliskoa kutsutaan loogiseksi ja oikeata puoliskoa hahmottavaksi aivopuoliskoksi. Stressitilanteissa – ja usein myös uusien asioiden oppimisessa – toinen näistä aivopuoliskoista on dominoiva. Tällöin se toimii hallitsevasti vaikuttaen kaikkiin toimintoihimme, joita tarvitsemme vuorovaikutus- ja oppimistilanteissa: näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen, puhumiseen ja siihen, kuinka ilmaisemme itseämme, mitä ymmärrämme viesteistä joita vastaanotamme, ja kuinka hahmotamme itsemme ja ympäristömme.

Stressitilanteessa mielen ja kehon voimavarat keskittyvät sympaattiseen hermojärjestelmään, joka valmistaa ihmistä ”taistele tai pakene” -reaktioon. Tällöin korkeampien toimintojen alueet, kuten muistaminen ja abstrakti ajattelu, toimivat huomattavasti heikommin kuin stressittömässä tilassa. Stressin vallitessa aivopuoliskojen toiminta on myös yksipuolista – tällöin dominoiva aivopuolisko hallitsee lähes kaikkia toimintoja ja luova ajattelu, asioiden yhdistely ja oppiminen vaikeutuvat. Jos aivopuoliskot toimivat epätasapainoisesti, ei-dominoivan puolen toiminnot heikentyvät. Tällöin aivojen toimintateho saattaa heikentyä jopa 75% normaalista.

Yksilölliset harjoitukset tukevat aivoprofiilia

Kun aivoprofiili on testattu, aivojen ja kehon toimintoja voidaan harjaannuttaa tasapainon saavuttamiseksi. Kehon tasapainoista toimintaa vahvistavat harjoitukset voidaan kohdistaa juuri sitä tarvitsevalle alueelle. Harjoitteet voivat olla ristikkäisliikkeitä tai esimerkiksi kuuloa ja näkemistä kohentavia harjoituksia. Näin tasapainotetaan aivopuoliskojen toimintoja ja aistien käyttöä sekä parannetaan oppimista ja stressin hallintaa. Harjoitukset ovat yksinkertaisia ja niitä on helppo tehdä itsenäisesti.

Aivoprofiilin merkitys työyhteisössä

Kun työyhteisön jäsenet tuntevat aivoprofiilinsa, vuorovaikutus ja yhteistyö helpottuvat. Tieto profiilien yksilöllisistä vahvuuksista auttaa ymmärtämään, että erilaiset profiilit suosivat erityyppisiä toimintoja stressitilanteissa. Aivoprofiilien hyödyntäminen auttaa myös suuntaamaan koulutusta tehokkaammin: tunnistamalla henkilöiden vahvuudet, tarpeet ja oppimistyylit voidaan koulutus suunnata tehokkaasti sitä tarvitseville. Kun työntekijät tuntevat omat profiilinsa, heidän on helpompi luoda itselleen työtapoja, jotka tukevat tuloksellista työskentelyä.

Aivoprofiilinsa tunnistava ihminen oppii tiedostamaan toimintatapojansa stressitilanteissa ja voi näin muuttaa toimintamallejaan tarkoituksenmukaisemmiksi. Kun työyhteisössä – tai vaikkapa perheessä – tunnetaan vallitsevat profiilit, vuorovaikutus saavuttaa uuden tason kun ymmärretään yksilöllisten reagointimallien merkitys stressitilanteissa.